Публічна оферта

Ця публічна оферта (далі - «Публічна оферта») щодо надання благодійної пожертви є офіційною публічною пропозицією Благодійної Організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СОБОРНА» (далі – «Фонд»), ЄДРПОУ 44868481. що знаходиться за адресою Україна,  01010, м. Київ, пров. Бутишів, буд. 23, в особі директора Ігнатова Владислава Володимировича (далі - «Бенефіціар»), адресована невизначеному колу дієздатних фізичних осіб (далі - «Благодійник(и)») – відвідувачам Вебсайту https://www.sobornaukraine.org/ (далі - «Вебсайт»). укласти Договір про благодійну пожертву (далі - «Договір») на умовах, визначених нижче.

Здійснюючи благодійну пожертву через функціонал, доступний на Вебсайті, Благодійник повністю приймає умови цієї Публічної оферти, Умов користування та Політики приватності. Моментом прийняття (акцепту) Публічної оферти є дата здійснення відповідного грошового переказу.

Ця Оферта є пропозицією укласти договір відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України.

Предмет Договору

Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Бенефіціара грошових коштів для досягнення цілей, визначених цим Договором. Благодійник самостійно визначає розмір грошових коштів, що передаються за цим Договором.

Цілями за цим Договором є:

реалізація мети та напрямів діяльності Бенефіціара, зокрема, здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб, надання благодійної допомоги та соціальної підтримки дітям та їх сім’ям, зокрема дітям, що залишились без батьків під час військової агресії Російської Федерації проти України.

Передання грошових коштів Бенефіціару за цим Договором є благодійною допомогою для виконання статутних цілей, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Сфера благодійної допомоги – фінансова та матеріальна допомога; соціальна підтримка; охорона здоров’я; опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; права людини і громадянина та основоположні свободи; сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні; інші сфери, не заборонені чинним законодавством.

Вид благодійної допомоги – безоплатна передача у власність Бенефіціара грошових коштів.

Благодійник за цим Договором є благодійником, а Бенефіціар – бенефіціаром у розумінні Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Грошові кошти, передані в якості благодійної пожертви за цим Договором, повинні бути використані на розсуд Бенефіціара на досягнення статутних цілей та мети Бенефіціара і цілей, вказаних у пункті 2 цієї Публічної оферти.

Сторони домовилися в цьому Договорі вважати нецільовим використанням коштів, отриманих Бенефіціаром в якості благодійної пожертви: використання грошових коштів в цілях, не передбачених цим Договором та статутом Бенефіціара. При цьому, використання коштів на адміністративні витрати Бенефіціара у розмірі, передбаченому Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» не вважається нецільовим використанням.

Сторони також декларують і підтверджують, що надання благодійної пожертви згідно з цим Договором здійснюється відповідно до таких принципів/обмежень:

метою надання благодійної пожертви не є стимулювання або винагорода за вчинення Бенефіціаром або третіми особами будь-яких незаконних дій або ухилення від виконання законних обов’язків в інтересах Благодійника та / або третіх осіб; благодійна допомога не надається для стимулювання чи в обмін на надання в минулому чи майбутньому продуктів Благодійника або його афілійованих осіб, або щоб надати Благодійнику або його афілійованим особам будь-які інші вигоди, пов’язані із продажами; мета надання благодійної пожертви не є промоційною за характером і не сприймається як така, що має промоційний підтекст, а також не залежить від внесків або контролю з боку Благодійника або його афілійованих осіб.

Благодійник не очікує, не розраховує і не отримує, жодної вигоди чи переваг від надання пожертви згідно з цим Договором.

При наданні допомоги та під час здійснення своєї діяльності Бенефіціар керується статутом та внутрішніми правилами щодо використання отриманих благодійних пожертв. Зважаючи на це, особа, яка звернулась за допомогою, та Благодійник не можуть жодним чином впливати на прийняття Бенефіціаром будь-яких рішень, якщо такі рішення приймаються в рамках законодавства і статуту Бенефіціара. Бенефіціар не відповідає за задоволення очікувань Благодійника щодо здійснення Бенефіціаром конкретних дій у звʼязку із розподілом благодійних пожертв.

Порядок здійснення благодійної пожертви

Благодійник здійснює благодійну пожертву через функціонал, доступний на Вебсайті, а саме через функціонал системи LiqPay, що вбудований у Вебсайт, PayPal, а також через прямий банківський переказ. Благодійник перед вибором способу оплати має внести свої дані, які Бенефіціар буде обробляти відповідно до Закону про конфіденційність. Бенефіціар не встановлює жодних додаткових зборів, комісій чи платежів за здійснення переказу коштів. Бенефіціар завжди використовує посередників, які мають відповідні ліцензії та дозволи на надання відповідних фінансових послуг і не здійснює жодної фінансової діяльності безпосередньо.

Благодійник розуміє та погоджується, що для здійснення переказу коштів, його персональні дані та фінансова інформація (наприклад, номер кредитової/дебетової карти, строк її дії та CVV код) будуть передані для обробки банку чи іншій фінансовій установі, відповідно до Політики приватності. При цьому, Бенефіціар не отримує доступу до жодних таких даних чи інформації. Банк забезпечує конфіденційність і нерозголошення фінансової інформації Благодійника, зокрема, інформації про операції, кредитову/дебетову карти, а також забезпечує конфіденційність і нерозголошення персональних даних Благодійника.

Благодійна пожертва вважається переданою Бенефіціару і прийнятою ним в день надходження (зарахування) грошових коштів на розрахунковий рахунок Бенефіціара.

Протягом 48 годин після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду або їх оприбуткування у касі Фонду Благодійник може звернутися до Фонду щодо питання повернення коштів пожертви у зв'язку з їхнім помилковим перерахуванням або іншими причинами. Після завершення цього терміну благодійна пожертва вважається безповоротною та не повертається Фондом, окрім випадків, коли таке повернення вимагається законодавством України або іншим чином передбачено цією Офертою. Якщо пожертва була внесена на рахунок Фонду без ідентифікації платника і Фонд не може ідентифікувати Благодійника пожертви, така пожертва Фондом не повертається.

Конфіденційність і захист персональних даних

Надаючи свої персональні дані на Вебсайті при реєстрації або надання благодійної допомоги, Благодійник надає Бенефіциару свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

Бенефіциар зобов'язується не розголошувати отриману від Благодійника інформацію. Не вважається порушенням надання Бенефіциаром інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Благодійником, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Благодійником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

Благодійник несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Благодійник не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

Права і обов’язки Сторін

Фонд зобов'язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках своєї статутної діяльності. Фонд має право самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї пожертви за окремим договором з Фондом. Таким чином, якщо конкретна ціль благодійної пожертви Благодійником не визначена, вважається, що пожертва внесена на здійснення Фондом статутної діяльності. Благодійник погоджується, що відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» Фонд може використовувати частину коштів, отриманих від Благодійників, на фінансування своїх адміністративних витрат. Розмір витрат на утримання Фонду (адміністративних витрат Фонду) не може перевищувати 20% його кошторису у поточному році. Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви. Для цього Фонд розміщує на Сайті щомісячні фінансові звіти, які у тому числі містять інформацію щодо сум пожертв, отриманих Фондом протягом звітного періоду, та витрат Фонду протягом звітного періоду. За запитом Благодійника Фонд може також підтвердити цільове використання благодійної пожертви додатковими документами. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує свою дієздатність, добровільність укладання правочину, що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, необтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Фонд має право запитати, а Благодійник зобов'язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

Врегулювання спорів

Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.

Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, шляхом передання такого спору на вирішення у відповідний суд України.

Дія Договору. Зміни до Договору

Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на Вебсайті Фонду в мережі Інтернет. Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Вебсайті. 

Цей Договір регулюється та тлумачиться відповідно до матеріального права України. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Реквізити Бенефіціара

Благодійна Організація: «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СОБОРНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 44868481
Місцезнаходження (юридична адреса):
01010, м. Київ, пров. Бутишів, буд. 23 
engage@sobornaukraine.org